RODO

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Tundra Advisory Sp. z o.o. ul. Do Studzienki 63, lok. 115 80-227 Gdańsk. Administrator powołał inspektora ochrony danych (dane kontaktowe: tundra@tundraadvisory.com).
 2. W przypadku wyrażenia przez Państwa dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, są one przetwarzane wyłącznie w celach, na które wyrazili Państwo zgodę, spośród następujących celów:
  • przekazanie oferty współpracy przez Administratora danych osobowych – nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody,
  • subskrypcji bloga firmowego – nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody,
  • marketingowych – nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody albo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Państwa danych osobowych na cele marketingowe.
 3. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią przepisy:
  – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody albo zrealizowania celu przetwarzania, w zależności która okoliczność wystąpiła szybciej,
  – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w przypadku podejmowania na Państwa żądanie czynności przed zawarciem umowy, a także w związku z realizacją umowy, do czasu zakończenia współpracy lub wygaśnięcia umowy,
  – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz obowiązków wynikających z innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, przez okres wymaganym przez właściwe przepisy prawa,
  – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby związane z dochodzeniem roszczeń przez każdą ze stron, a także w celu marketingu bezpośredniego Administratora danych osobowych. Do czasu zrealizowania celu przetwarzania albo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych na cele marketingowe, bądź wniesienia uzasadnionego sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych na inne cele wskazane w tym punkcie – w zależności która okoliczność wystąpiła szybciej.
 4. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione współpracującym z nami kancelariom prawnym, biurom rachunkowym, biegłym rewidentom, doradcom technicznym i finansowym, instytucjom finansującym, serwisom informatycznym oraz naszym podwykonawcom i współpracownikom. Udostępnienie danych osobowych następuje wyłącznie w oparciu o podstawę prawną oraz w jej zakresie.
 5. W każdym czasie uprawnieni są Państwo do dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Uprawnienia te mogą Państwo realizować w siedzibie Administratora danych, korespondencyjnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie.
 6. Jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, informujemy że w dowolnym momencie mogą Państwo odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych lub mailowo na adres: kontakt@nfw.com.pl, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora danych narusza przepisy prawa, uprawnieni są Państwo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga wolna jest od opłat.
 8. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku [RODO] oraz krajową ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
 9. W zależności od okoliczności konkretnej sprawy oraz podstawy prawnej przetwarzania, podanie danych osobowych może stanowić obowiązek ustawowy lub umowny albo być warunkiem zawarcia umowy. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, podanie danych osobowych nie jest obligatoryjne ale może uniemożliwić realizacje celu, na który wyrażona została zgoda.
 10. Państwa dane nie podlegają procesom zautomatyzowanego przetwarzania, a także nie są przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO.