Regulamin

I. Autorstwo i własność

Serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.tundraadvisory.com, zwany dalej Serwisem jest własnością i jest utrzymywany przez Tundra Advisory Sp. z o.o. ul. Do Studzienki 63 lok. 115, 80-227 Gdańsk (zwaną dalej Administratorem). Adres e-mail służący do kontaktów w kwestiach związanych z Serwisem to tundra@tundraadvisory.com.

II. Zobowiązanie użytkownika

1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest za pośrednictwem komputera oraz innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, posiadających odpowiednie oprogramowanie, w tym przeglądarkę internetową. Serwis został zoptymalizowany dla większości przeglądarek (Internet Edge, Firefox, Google Chrome).

2. Używając naszego Serwisu, zobowiązują się Państwo korzystać z niego wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej. 

3. Jako Administrator wyrażamy zgodę na przeglądanie stron internetowych Serwisu, drukowanie i kopiowanie fragmenty Serwisu, nie dotycz to możliwości komercyjnego wykorzystywania logotypów oraz innych elementów graficznych Serwisu.

III. Dane osobowe

1. Podając nam swoje dane osobowe lub korzystając z naszego Serwisu, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w sposób i zgodnie z celami opisanymi poniżej poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail wskazany na stronie Serwisu. Wyrażenie zgody przez Państwa jest dobrowolne, jednakże w niektórych przypadkach jej brak uniemożliwi nam podjęcie działań na Państwa rzecz. Serwis zawiera wyłącznie treści o charakterze informacyjnym i handlowym. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez stanowi ww. zgoda. Mogą Państwo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych osobowych lub mailowo na adres: tundra@tundraadvisory.com. Wycofanie zgody nie wpływa jednakże na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

2. Administratorem strony internetowej jest również Administratorem danych osobowych gromadzonych za jej pośrednictwem. Szczegółowe informacje oraz zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się w Klauzuli informacyjnej RODO oraz Polityce Prywatności.

IV. Postanowienia ogólne

1. Dokładamy wszelkich starań, aby zachować poufność i prywatność dostarczonych nam informacji. Polityka prywatności formułuje bieżące zasady i polityki dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych otrzymanych od Państwa bezpośrednio lub za pośrednictwem naszego Serwisu internetowego, w takim wymiarze w jakim chroni je prawo obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z:

V. Zawartość Serwisu

1. Serwis przedstawia informacje o:

2. Zastrzegamy sobie prawo do decydowania o zawartości Serwisu, dokonywanych w niej zmianach i modyfikacjach, bez konieczności uprzedzania użytkowników o swoich zamiarach. Serwis zawiera również formularze umożliwiające przesłanie zapytania do naszej firmy.

3. Serwis zawiera znaki towarowe, nazwy handlowe, logo, zastrzeżone zarówno przez Administratora, jak i firmy i osoby trzecie. Zostały one użyte tylko i wyłącznie w celu ich identyfikacji. Udostępniając je na Serwisie, Administrator nie udziela licencji na ich wykorzystanie w jakikolwiek sposób.

4. Zawarte w Serwisie materiały tekstowe, graficzne oraz rozwiązania informatyczne są chronione prawnie, w szczególności przepisami ustawy z 4 lutego 1994 roku o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Żaden spis usług prezentowany za pośrednictwem Serwisu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, chyba że wprost wynika to z jego treści.

VI. Zbieranie danych anonimowych

Nie rejestrujemy żadnych prywatnych danych podczas Państwa wizyty na Serwisie. Mogą Państwo korzystać ze strony anonimowo. Automatycznie rejestrujemy tylko informacje techniczne, takie jak nazwa dostawcy Internetu, typ przeglądarki internetowej, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, adres strony, z której zostali Państwo przekierowani do naszego Serwisu, ilość i daty Państwa wizyt oraz historia przeglądanych podstron. Dane techniczne są analizowane tylko i wyłącznie pod kątem podniesienia atrakcyjności i funkcjonalności Serwisu. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w Polityce Cookies.

VII. Ograniczenie gwarancji, wyłączenie odpowiedzialności

1. Dokładamy wszelkich starań w zakresie poprawności działania Serwisu, jego kompletności i przydatności do osiągnięcia celów określonych w niniejszym Regulaminie. Nie odpowiadamy w szczególności za:

2. Nie udzielamy Użytkownikowi gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego.

3. Ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane w systemie komputerowym lub utratę danych wynikającą z użytkowania Serwisu.

4. Zawartość Serwisu jest udostępniona w formie “jak jest”, oraz na podstawie “dostępności” bez żadnych gwarancji, czy to wyraźnych, czy dorozumianych.

5. Odpowiedzialność Administratora za Wady określają przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie cywilnym oraz Prawie konsumenckim.

VIII. Zagrożenia

1. Wskazujemy ponadto, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami typowymi dla środowiska Internetu, takimi jak:

2. Jako Administrator podejmujemy działania zmierzające do wyeliminowania wskazanych powyżej zagrożeń, w szczególności poprzez:

IX. Tryb nawiązywania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z którejkolwiek usług oferowanych w ramach Serwisu internetowego.

2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

3. Użytkownik może w każdym czasie, nieodpłatnie, rozwiązać ww. umowę ze skutkiem natychmiastowym.

X. Uwagi

1. Jeśli mają Państwo pytania czy uwagi dotyczące naszej polityki prywatności lub jakiejkolwiek części naszego Serwisu, prosimy o kontakt pod adresem mailowym tundra@tundraadvisory.com.

2. Komunikacja z Administratorem z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej jest wolna od dodatkowych opłat. Użytkownik ponosi jedynie koszty wynikające z umowy zawartej z operatorem albo inną osobą trzecią świadczącą na jej rzecz usługę umożliwiającą porozumiewanie się na odległość (np. dostawca Internetu, operator sieci komórkowej, itp.).

XI. Reklamacje

1. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu kierować należy na adres e-mail: tundra@tundraadvisory.com.

2. Reklamacja powinna zawierać:

3. Reklamacje zgłaszane przez Użytkowników, które opierają się na nieznajomości niniejszego Regulaminu nie będą rozpatrywane, a Użytkownik otrzyma wyłącznie informację od Administratora z uzasadnieniem decyzji niepodejmowania procesu reklamacyjnego.

4. Reklamacje zgłaszane przez Użytkowników będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu roboczych od momentu ich zgłoszenia.

XII. Zmiana Regulaminu

1. O zmianach regulaminu i ich zakresie Użytkownicy będą informowani poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie www Serwisu.

2. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Użytkowników w zakładce Regulamin. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszego regulaminu lub świadczonych usług elektronicznych, za zgodą Stron mogą być rozwiązywane w drodze mediacji. W innych przypadkach sprawy rozstrzygane są rzez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

XIII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.02.2019 roku.

2. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy: