Osiągnięcia

Zobacz więcej
2023

współpraca z Alight

2023

Rozwój projektów dla RPC

2021

Rozwój projektów dla FRV

2011 2020

Optymalizacja działalności projektów

Od momentu oddania do użytkowania pierwszej farmy do chwili obecnej sprawnie zarządzamy projektami, stale dążąc do ich optymalizacji. Do kluczowych osiągnięć zaliczamy:

  • optymalizację kosztów operacyjnych portfolio skutkującą oszczędnościami na poziomie 15% rocznie (serwis O&M,  ubezpieczenia, koszty wynikające z umów PPA, usługi doradcze i inne);
  • średnią dostępność turbin na poziomie 99%;
  • partnerskie relacje z kontrahentami – władzami samorządowymi, lokalnymi społecznościami, właścicielami gruntów, instytucjami finansującymi, dostawcami usług;
  • sprawne zarządzanie finansami spółki projektowej, w tym jej kapitałem obrotowym;
  • elastyczne zarządzanie strumieniem przychodów odpowiadające potrzebom Inwestora;
2018 180 MW

180 MW Wsparcie w akwizycji istniejących projektów wiatrowych o łącznej mocy 180 MW

Przeprowadziliśmy due diligence kilku istniejących projektów o łącznej mocy 180 MW na potrzeby zewnętrznego podmiotu. Analiza obejmowała obszar finansowy, techniczny oraz kwestię właściwego zabezpieczenia gruntów. Celem analizy było wsparcie klienta w podjęciu decyzji o zakupie projektów.

2017

Konsolidacja projektów i restrukturyzacja finansowania

W odpowiedzi na niekorzystne zmiany legislacyjne oraz rynkowe  zreorganizowaliśmy zarządzane przez nas portfolio farm wiatrowych. Dzięki temu zagwarantowaliśmy projektom stabilne warunki finansowania.

2016

Refinansowanie projektu Kobylnica

Celem adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych przeprowadziliśmy restrukturyzację zadłużenia. Zmiana Kredytodawcy pozwoliła na optymalizację warunków finansowania.

 

2016 40 MW

Due Diligence portfela projektów wiatrowych (40 MW) dla Eurus Energy

W ramach współpracy wykonaliśmy analizy dla 5 projektów gotowych do budowy i startu w aukcji, o łącznej mocy ok. 40MW. Zakres prac obejmował ocenę stanu zabezpieczenia gruntów oraz kwestie lokalizacyjne, przyłączeniowe, środowiskowe, jak również analizę uzyskanych pozwoleń na budowę wraz z ich dokumentacją techniczną. Celem analizy było wsparcie klienta w podjęciu decyzji o wejściu na polski rynek.

2015

Realizacja FW Nowotna

https://tundraadvisory.com/wp-content/uploads/2020/05/icon-power.png

40 MW

https://tundraadvisory.com/wp-content/uploads/2020/05/icon-turbiny.png

20 turbin

https://tundraadvisory.com/wp-content/uploads/2020/05/icon-place.png

Nowy Dwór Gdański i Stegna

Vestas V110 2,0 MW; średnica rotora 110 m; wieża 95 m

Przeprowadziliśmy kompleksowy proces zakupu projektu od dewelopera. Byliśmy odpowiedzialni za postępowania przetargowe na wykonanie robót budowlanych, elektrycznych jak i dostawę oraz serwis turbin wiatrowych. Podpisaliśmy niezbędne umowy do realizacji projektu, prowadziliśmy nadzór nad budową, a obecnie nim zarządzamy.

Project Finance, fundusze UE oraz NFOŚiGW

Koordynowaliśmy proces pozyskania dofinansowania z POIiŚ w ramach działania 9.4. Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, a także z NFOŚiGW w ramach Systemu Zielonych Inwestycji (GIS) w łącznej kwocie 48 mln PLN. Prowadzimy proces rozliczeń dla obu dotacji.

Ustrukturyzowaliśmy finansowanie Project Finance na potrzeby realizacji projektu.

2014 2015

Development projektów PV

Prowadziliśmy  development dwóch dużych projektów farm fotowoltaicznych  w centralnej Polsce, każdy o mocy docelowej do 10MW. Zabezpieczyliśmy grunty niezbędne do realizację inwestycji,  uzyskaliśmy decyzje lokalizacyjne oraz środowiskowe.

2013

Realizacja FW Subkowy

https://tundraadvisory.com/wp-content/uploads/2020/05/icon-power.png

8 MW

https://tundraadvisory.com/wp-content/uploads/2020/05/icon-turbiny.png

4 turbiny

https://tundraadvisory.com/wp-content/uploads/2020/05/icon-place.png

Subkowy

Gamesa G90 2,0 MW; średnica rotora 90 m; wieża 100 m

Uczestniczyliśmy w rozwoju projektu od wczesnego etapu przygotowania inwestycji do jego realizacji. Projekt uzyskiwał niezbędne decyzje (lokalizacyjne, środowiskowe itp.) i pozwolenia.

Byliśmy także odpowiedzialni za przeprowadzenie przetargów na wykonanie robót budowlanych jak i dostawę, instalację oraz serwis turbin wiatrowych. Prowadziliśmy nadzór nad budową w roli Inżyniera Kontraktu, a obecnie zarządzamy farmą wiatrową w fazie eksploatacji.

Refinansowanie oraz fundusze UE

Projekt był dofinansowany z POiIŚ w ramach Działania 9.4. Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych w kwocie ponad 14,2 mln PLN. Doprowadziliśmy do podpisania umowy o dofinansowanie oraz rozliczaliśmy dotację w późniejszych okresach.

Projekt został zrefinansowany po zakończeniu fazy budowlanej w oparciu o promesę kredytową.

2011

Realizacja FW Kobylnica

https://tundraadvisory.com/wp-content/uploads/2020/05/icon-power.png

41,4 MW

https://tundraadvisory.com/wp-content/uploads/2020/05/icon-turbiny.png

18 turbin

https://tundraadvisory.com/wp-content/uploads/2020/05/icon-place.png

Kobylnica

Siemens SWT 2,3 MW; średnica rotora 101 m; wieża 100 m

Uczestniczyliśmy w rozwoju projektu od wczesnego etapu przygotowania inwestycji do realizacji. Projekt kolejno uzyskiwał niezbędne decyzje i pozwolenia, w tym decyzje lokalizacyjne, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji, pozwolenie na budowę.

Przeprowadziliśmy przetargi na wykonanie robót inżynieryjnych, negocjacje z dostawcą turbin wiatrowych oraz sfinalizowaliśmy inne niezbędne umowy projektowe.

Budowa farmy rozpoczęła się pod koniec 2010 roku, a w grudniu 2011 roku projekt został przekazany do eksploatacji i zarządzamy nim do dnia dzisiejszego.

Project Finance 256 mln PLN

Dokonaliśmy strukturyzację finansowania w kwocie łącznej przekraczającej 256 mln PLN (z linią VAT).

2008 2013

Przegląd rynku, akwizycja oraz rozwój projektów wiatrowych dla funduszu Taiga Mistral

W pierwszych latach działalności skupiliśmy się na poszukiwaniu atrakcyjnych projektów do realizacji, ich weryfikacji oraz przejęciu. Równocześnie w trakcie rozwoju projektów wprowadzaliśmy zmiany mające na celu ich optymalizację. Rezultatem tych działań była budowa trzech najbardziej perspektywicznych przedsięwzięć: FW Kobylnica, FW Subkowy oraz FW Nowotna.

2008

Założenie spółki Tundra Advisory Sp. z o.o.

Spółka Tundra Advisory została założona w 2008 roku jako wyłączny doradca hiszpańskiej spółki Taiga Mistral, prowadząc z jej ramienia projekty farm wiatrowych w Polsce.

Obecnie świadczymy również usługi dla pozostałych Inwestorów – naszym celem jest pełnienie roli wiodącego menedżera inwestycyjnego na polskim rynku Odnawialnych Źródeł Energii.

Od typowych doradców odróżnia nas to, że pracujemy jak Inwestor i znamy jego potrzeby, a także postrzegamy zadania z perspektywy całego projektu, a nie konkretnej usługi jaką należy wykonać.