Pytania i odpowiedzi Pytania i odpowiedzi
Tundra Advisory
Tundra Advisory
Tundra Advisory

Czego szukamy

Szukamy terenów w celu rozwoju wielkoskalowych projektów fotowoltaicznych lub farm wiatrowych. Jeżeli posiadasz grunty:

 • o powierzchni co najmniej 1,5 hektara
 • klas od IV do VI
 • w odległości do 20 km od stacji elektroenergetycznej

i jesteś zainteresowany ich dzierżawą, zobacz co oferujemy i jak się z nami skontaktować.

Co oferujemy

stałe, pewne i długoterminowe źródło dochodów, na okres do 29 lat i 11 miesiecy

dodatkowe dochody

dbałość o interes prawny wydzierżawiającego

wysoka jakość usług i bezpieczeństwo

realny wpływ na poprawę jakości powietrza poprzez wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł

profesjonalne prowadzenie projektów

Kontakt

Tundra Advisory Spółka z o. o.

ul. Do Studzienki 63, lok. 115
80-227 Gdańsk
NIP 527-255-24-72

+48 (58) 580 17 89

  Wyślij nam wiadomość  W przypadku przesłania formularza, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku przez Tundra Advisory Sp. z o.o. ul. Do Studzienki 63/115, 80-227 Gdańsk – czytaj więcej.


  Osiągnięcia

  330 działek

  zabezpieczonych umowami

  17 uzyskanych

  decyzji środowiskowych

  138 MW

  warunków przyłączenia

  50 turbin

  z pozwoleniem na budowę

  Partner

  Jednym z naszych głównych partnerów jest międzynarodowy fundusz inwestycyjny FRV Holding SL, który realizuje farmy fotowoltaiczne w różnych częściach świata. Więcej informacji na ich temat w poniższej broszurze.

  Zaufali nam

  Pytania i odpowiedzi

  Starannie dobieramy kontrahentów odpowiadając na indywidualne potrzeby każdego projektu, kierując się przy tym jakością świadczonych przez nich usług. Poniżej przedstawiamy listę niektórych podmiotów, z którymi dotychczas współpracowaliśmy.

  1. Ile wynosi czynsz za wydzierżawienie gruntu?

  Stawka czynszu jest ustalana indywidualnie, w zależności od powierzchni działek, ich kształtu, a także uwarunkowań środowiskowych i planistycznych terenu, jak również odległości od potencjalnego punktu przyłączenia. Co istotne, w zdecydowanej większości przypadków oferujemy czynsz dzierżawny płatny zarówno w okresie rozwoju projektu, jak i w fazie eksploatacyjnej inwestycji. Po przedstawieniu przez właściciela numerów działek, dokonujemy analizy wskazanego gruntu oraz na tej podstawie przedstawiamy propozycje  warunków komercyjnych.

  2. Na jaki okres zawierana jest umowa dzierżawy?

  Umowa dzierżawy zawierana jest na okres 29 lat i 11 miesięcy.

  3. Jaką mam pewność, że moje prawo do gruntu będzie bezpieczne przez cały okres trwania umowy?

  Przez cały okres, na który zawierana jest umowa dzierżawy, jedynym właścicielem dzierżawionej nieruchomości, jest Wydzierżawiający. Odpowiadając na obawy właścicieli gruntów, wynikające z art. 172 Kodeksu Cywilnego, umowy dzierżawy zawierane są na okres 29 lat i 11 miesięcy, a zatem na okres krótszy niż 30 lat, co uniemożliwia zasiedzenie nieruchomości w złej wierze.

  4. Czy będę mógł/mogła wypowiedzieć umowę dzierżawy?

  Tak, ale tylko w ściśle określonych w umowie sytuacjach tj.:

  • W przypadku jeżeli Inwestor będzie zalegał z zapłatą należnego czynszu dzierżawnego;
  • Jeżeli Inwestor nie rozpocznie budowy Inwestycji w ciągu wskazanego w umowie czasu;
  5. Czy czynsz w fazie budowy i eksploatacji będzie waloryzowany?

  Tak, czynsz będzie waloryzowany o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy.

  6. Ile wynosi podatek dochodowy, który zapłacę od czynszu dzierżawnego?

  Dochód z dzierżawy gruntów pod instalację OZE należy uwzględnić w zeznaniu podatkowym za dany rok. Podatek od czynszu dzierżawnego wyniesie 17% lub 32% liczone od kwoty netto, w zależności od dochodu uzyskiwanego przez Wydzierżawiającego.

  7. Kiedy otrzymam pierwszą płatność czynszu?

  W zdecydowanej większości przypadków, pierwszą płatność czynszu (za okres rozwoju inwestycji) Wydzierżawiający otrzyma na rachunek bankowy, w ciągu 14 dni od podpisania umowy dzierżawy.

  8. Jaka jest minimalna powierzchnia gruntu, którą mogę wydzierżawić?

  Minimalna powierzchnia dzierżawy to 1,5 ha – w przypadku projektu farmy wiatrowej oraz co najmniej 10 ha – w przypadku projektów fotowoltaicznych. Ponadto grunt powinien znajdować się w odległości nie większej niż 20 km od najbliższej stacji elektroenergetycznej.

  9. Co się stanie z Inwestycją po upływie okresu, na który została zawarta umowa?

  Po upływie okresu, na który została zawarta umowa, Inwestor przywróci grunt do stanu pierwotnego. Istnieje możliwość pozostawienia wybranych elementów infrastruktury (np. przewodów oraz innych podziemnych instalacji, a także utwardzonej drogi dojazdowej), jeżeli będzie to prawnie dopuszczalne, a Wydzierżawiający wyrazi na to zgodę.

  10. Co się stanie, jeśli w trakcie trwania umowy sprzedam nieruchomość?

  W przypadku sprzedaży nieruchomości w trakcie trwania umowy dzierżawy, kupujący wchodzi w prawa i obowiązki Wydzierżawiającego.

  11. Co się stanie w przypadku mojej śmierci w trakcie trwania umowy?

  W przypadku śmierci Wydzierżawiającego, umowa dzierżawy nie wygasa. Wchodzi ona w skład spadku, natomiast prawa i obowiązki wynikające z tej umowy przejmują spadkobiercy.

  12. W jakiej formie podpisywana jest umowa dzierżawy?

  Umowa dzierżawy jest podpisywana w formie poświadczonego notarialnie podpisu. Wszelkie koszty z tym związane ponosi Inwestor.

  13. Co zyskam dzięki podpisaniu umowy?

  Podstawowe korzyści to:

  • Długoterminowe, stałe i pewne źródło dochodów,
  • Możliwość dodatkowych zleceń takich jak: koszenie, czyszczenie paneli PV, itp.,
  • Realny wpływ na poprawę jakości powietrza.
  14. Czy w trakcie trwania umowy będę otrzymywał(a) dopłaty do gruntów z Unii Europejskiej?

  Dopłata obszarowa jednolita jest przyznawana do gruntów użytkowanych rolniczo w dobrej kulturze rolnej przez cały rok kalendarzowy. Rolnik ma prawo do dopłat ze środków UE przez cały okres rozwoju projektu, a zatem aż do momentu rozpoczęcia budowy instalacji OZE. Od tej chwili prawo do dotacji zostaje zawieszone, jednak właściciel będzie otrzymywał wyższy czynsz dzierżawy.

  15. Czy podczas fazy rozwoju inwestycji będę mógł/mogła uprawiać swoje grunty?

  Tak, podczas fazy rozwoju inwestycji Wydzierżawiający może uprawiać swoje grunty. Dzierżawca poinformuje Wydzierżawiającego z co najmniej 30–dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie rozpoczęcia budowy, aby Wydzierżawiający mógł zebrać płody rolne. Gdyby okazało się, że zebranie płodów rolnych będzie w tym okresie niemożliwe, Wydzierżawiającemu przysługuje odszkodowanie, którego wysokość zostanie określona w umowie.

  16. Po czyjej stronie będzie spoczywał obowiązek płacenia należności publicznoprawnych związanych z przedmiotem dzierżawy?

  Wszelkie należności publicznoprawne w tym: podatek rolny, podatek od nieruchomości, opłaty związane z wyłączeniem gruntu z produkcji rolnej, itp., od dnia rozpoczęcia budowy Instalacji będzie ponosił Inwestor.

  17. Czy po zakończeniu eksploatacji Inwestycji będzie możliwe dalsze, rolnicze użytkowanie terenu?

  Tak, po upływie okresu umownego, grunty zostaną ponownie włączone do produkcji rolnej i będzie możliwe dalsze, rolne użytkowanie terenu.Wszelkie koszty z przywróceniem gruntu do działalności rolniczej  (likwidacja instalacji) poniesie Inwestor.

  18. Czy budowa insalacji OZE spowoduje ograniczenia w sposobie zagospodarowania gruntów sąsiednich?

  W przypadku farmy fotowoltaicznej: tak ale tylko w niewielkim stopniu. W odległości ok. 10 metrów od dzierżawionych gruntów nie będą mogły powstawać obiekty budowlane o wysokości przekraczającej 2 metry. W strefie tej nie można również sadzić drzew i krzewów, bez pisemnej zgody Inwestora.

  W przypadku farmy wiatrowej: w ramach uchwalonego na potrzeby Inwestycji planu miejscowego, zostanie ustalony odpowiedni bufor od elektrowni (co najmniej 500m), gdzie nie będzie dopuszczona zabudowa.

  19. Czym są panele fotowoltaiczne (PV)?

  Panele fotowoltaiczne (PV), to urządzenia służące do przemiany energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Nie generują one hałasu ani nie oddziałują w negatywny sposób na zdrowie i życie.

  20. Czy turbiny wiatrowe mogą negatywnie wpływać na moje zdrowie lub najbliższe otoczenie?

  Okres rozwoju projektów wiatrowych wynosi kilka lat. W tym czasie szczegółowo analizowany jest wpływ planowanej inwestycji na otoczenie. Na etapie uzyskiwanie Decyzji środowiskowej Inwestor ma obowiązek wykazania, że farma nie wpłynie negatywnie na florę i faunę. W trakcie uchwalania Planu miejscowego bierze się także pod uwagę zachowanie niezbędnych odległości minimalnych od istniejącej i planowanej zabudowy mieszkaniowej.  Obecne regulacje prawne jednoznacznie uniemożliwiają budowę turbin wiatrowych  w miejscach do tego nieodpowiednich. Elektrownie najnowszej generacji są coraz cichsze, a zastosowane w nich rozwiązania techniczne sprawiają, że ich wpływ na środowisko stale się zmniejsza.