for landowners

Mamy świadomość, że zawarcie umowy dzierżawy może budzić wiele wątpliwości po stronie właściciela gruntu. W celu rozwiania obaw, które mogą się pojawić przed podjęciem decyzji o ewentualnej współpracy z nami, przygotowaliśmy odpowiedzi do najczęściej pojawiających się pytań. Jeżeli wśród nich nie znajdujesz odpowiedzi na Twój problem to zachęcamy do kontaktu z naszymi pracownikami (zakładka: DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ).

1. Ile wynosi czynsz za wydzierżawienie gruntu?

Stawka czynszu jest ustalana indywidualnie, w zależności od powierzchni działek, ich kształtu, a także uwarunkowań środowiskowych i planistycznych terenu, jak również odległości od potencjalnego punktu przyłączenia. Co istotne, z zdecydowanej większości przypadków oferujemy czynsz dzierżawny płatny zarówno w okresie rozwoju projektu, jak i fazie eksploatacyjnej inwestycji. Po przedstawieniu przez właściciela numerów działek, dokonujemy wszelkich niezbędnych analiz wskazanego gruntu oraz przedstawiamy propozycje konkretnych warunków komercyjnych.

2. Na jaki okres zawierana jest umowa dzierżawy?

Umowa dzierżawy zawierana jest na okres 29 lat i 11 miesięcy.

3. Jaką mam pewność, że moje prawo do gruntu będzie bezpieczne przez cały okres trwania umowy?

Przez cały okres, na który zawierana jest umowa dzierżawy, jedynym właścicielem dzierżawionej nieruchomości, jest Wydzierżawiający. Odpowiadając na obawy właścicieli gruntów, wynikające z art. 172 Kodeksu Cywilnego, umowy dzierżawy zawierane są na okres 29 lat i 11 miesięcy, a zatem na okres krótszy niż 30 lat, co uniemożliwia zasiedzenie nieruchomości w złej wierze.

 

4. Czy będę mógł/mogła wypowiedzieć umowę dzierżawy?

Tak – ale tylko w ściśle określonych w umowie sytuacjach tj.:

  • W przypadku jeżeli Inwestor będzie zalegał z zapłatą należnego czynszu dzierżawnego;
  • Jeżeli Inwestor nie rozpocznie budowy Inwestycji w ciągu wskazanego w umowie okresu czasu (najczęściej w ciągu 4 lat);
5. Czy czynsz w fazie budowy i eksploatacji będzie waloryzowany?

Tak, czynsz będzie waloryzowany o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy.

6. Ile wynosi podatek dochodowy, który zapłacę od czynszu dzierżawnego?

Dochód z dzierżawy gruntów pod farmę fotowoltaiczną należy uwzględnić w zeznaniu podatkowym za dany rok. Podatek od czynszu dzierżawnego wyniesie 17% lub 32% liczone od kwoty netto, w zależności od dochodu uzyskiwanego przez Wydzierżawiającego.

 

7. Kiedy otrzymam pierwszą płatność czynszu?

W zdecydowanej większości przypadków pierwszą płatność czynszu (za okres rozwoju inwestycji) Wydzierżawiający otrzyma na rachunek bankowy, w dniu podpisania umowy dzierżawy w formie notarialnie poświadczonego podpisu.

8. Jaka jest minimalna powierzchnia gruntu, którą mogę wydzierżawić?

Minimalna powierzchnia dzierżawy to 1,5 ha – w przypadku projektu farmy wiatrowej oraz co najmniej 10 ha – w przypadku projektów fotowoltaicznych. Ponadto grunt powinien znajdować się w odległości nie większej niż 20 km od najbliższej stacji elektroenergetycznej.

9. Czym są panele fotowoltaiczne (PV)?

Panele fotowoltaiczne (PV), to urządzenia służące do przemiany energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Nie generują one hałasu ani innych szkodliwych oddziaływań mające wpływ na zdrowie i życie.

10. Co się stanie z Iwnestycją po upływie okresu, na który została zawarta umowa?

Po upływie okresu, na który została zawarta umowa, Inwestor przywróci grunt do stanu pierwotnego. Istnieje możliwość pozostawienia wybranych elementów infrastruktury (np. przewodów oraz innych podziemnych instalacji, a także utwardzonej drogi dojazdowej), jeżeli będzie to prawnie dopuszczalne, a Wydzierżawiający wyrazi na to zgodę.

 

11. Co się stanie, jeśli umrę w trakcie trwania umowy?

W przypadku śmierci Wydzierżawiającego, umowa dzierżawy nie wygasa. Wchodzi ona w skład spadku, natomiast prawa i obowiązki wynikające z tej umowy przejmują spadkobiercy.

12. W jakiej formie podpisywana jest umowa dzierżawy?

Umowa dzierżawy jest podpisywana w formie poświadczonego notarialnie podpisu. Wszelkie koszty z tym związane ponosi Inwestor.

13. Co zyskam, dzięki podpisaniu umowy?

Podstawowe korzyści to:

  • Długoterminowe, stałe i pewne źródło dochodów,
  • Możliwość dodatkowych zleceń takich jak czyszczenie paneli PV,
  • Realny wpływ na poprawę jakości powietrza.
14. Czy w trakcie trwania umowy będę otrzymywał(a) dopłaty do gruntów?

Dopłata obszarowa jednolita jest przyznawana do gruntów użytkowanych rolniczo w dobrej kulturze rolnej przez cały rok kalendarzowy. Rolnik ma prawo do dopłat przez cały okres rozwoju projektu, a zatem aż do momentu rozpoczęcia budowy farmy fotowoltaicznej.

15. Czy podczas fazy rozwoju inwestycji będę mógł/mogła uprawiać swoje grunty?

Tak – podczas fazy rozwoju inwestycji Wydzierżawiający może uprawiać swoje grunty. Dzierżawca poinformuje Wydzierżawiającego z 30–dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie rozpoczęcia budowy, aby Wydzierżawiający mógł zebrać płody rolne. Gdyby okazało się, że zebranie płodów rolnych będzie w tym okresie niemożliwe, Wydzierżawiającemu przysługuje odszkodowanie, którego wysokość zostanie określona w umowie.

 

16. Po czyjej stronie będzie spoczywał obowiązek płacenia należności publicznoprawnych, związanych z przedmiotem dzierżawy (podatku rolnego, podatku od nieruchomości, wyłączeń gruntu z produkcji rolnej))?

Wszelkie należności publicznoprawne, związane z dzierżawionym gruntem, od dnia podpisania umowy, będzie uiszczał Inwestor.

17. Czy po upływie okresu, na który zostanie zawarta umowa, możliwym będzie dalsze, rolnicze użytkowanie terenu?

Tak – po upływie okresu umownego, grunty zostaną ponownie włączone do produkcji rolniczej i będzie możliwe dalsze, rolnicze użytkowanie terenu.Wszelkie koszty z tym związane poniesie Inwestor.

18. Czy budowa farmy fotowoltaicznej spowoduje ograniczenia w sposobie zagospodarowania gruntów sąsiednich?

W przypadku farmy fotowoltaicznej w niewielkim stopniu tak – w odległości ok. 10 metrów od dzierżawionych gruntów nie będą mogły powstawać budynki, budowle i inne urządzenia o wysokości przekraczającej 2 metry. W strefie tej nie można również sadzić drzew i krzewów, bez pisemnej zgody Inwestora.

W przypadku farmy wiatrowej, w ramach uchwalonego na potrzeby Inwestycji planu miejscowego, zostanie ustalony odpowiedni bufor od elektrowni (co najmniej 500m), gdzie nie będzie dopuszczona zabudowa.

19. Co się stanie, jeśli w trakcie trwania umowy sprzedam nieruchomość?

W przypadku sprzedaży nieruchomości w trakcie trwania umowy dzierżawy, kupujący wchodzi w prawa i obowiązki Wydzierżawiającego.

Jeżeli nie znalazłeś tutaj odpowiedzi zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania i rozwieją wszelkie wątpliwości