Strona główna / Przygotowanie finansowania/Strukturyzacja

Przygotowanie finansowania/Strukturyzacja

Etap strukturyzacji źródeł finansowania polega na dobraniu odpowiednich parametrów finansowania, by najpełniej wykorzystać możliwości danej lokalizacji przy danych oczekiwaniach inwestora co do stopy zwrotu z inwestycji i źródeł jej finansowania.

Dobór odpowiedniego poziomu zadłużenia oraz sposobu wniesienia wkładu własnego decyduje nie tylko o opłacalności, ale również wpływa na ryzyko projektu związane z problemami w obsłudze zadłużenia w przypadku gorszych warunków wiatrowych, bądź spadku cen energii lub certyfikatów.

We współpracy z bankami dobierane są między innymi następujące parametry:

 • Udział długu, wkład własny i jego formy
 • Warunki uruchomienia finansowania
 • Harmonogram spłaty
 • Parametry finansowe
 • Rachunki rezerwowe
 • Zabezpieczenia kredytu
 • Warunki działalności i kowenanty finansowe

Tundra Advisory na bieżąco analizuje możliwości pozyskania finansowania ze źródeł zewnętrznych, w szczególności dostępność programów z Unii Europejskiej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytów bankowych.

Ze względu na specyfikę inwestycji w farmy wiatrowe rekomendowana jest często formuła non-recourse project finance, która ogranicza ryzyko inwestorów jedynie do wkładu własnego. Taka formuła wymaga jednak zazwyczaj zawarcia długoterminowej umowy na zakup energii i świadectw pochodzenia (tzw. PPA/CPA) w celu zabezpieczenia przepływów finansowych wystarczających na koszty operacyjne i obsługę zadłużenia.

Ze względu na swoje doświadczenie i znajomość rynku Tundra Advisory ma bezpośredni kontakt z większością podmiotów oferujących możliwość zawarcia takiej umowy, a także posiada know-how dotyczący parametrów oczekiwanych przez banki.

Głównym zadaniem Tundry na tym etapie jest zdefiniowanie potrzeb finansowych inwestora i projektu,
a następnie pozyskanie najlepszej oferty rynkowej na finansowanie dłużne.
Ten skomplikowany proces obejmuje m.in.:

 • Przygotowanie memorandum informacyjnego
 • Spotkania z bankami i uzyskanie wstępnych warunków finansowania
 • Wyjaśnianie i negocjowanie zapisów wstępnych warunków finansowania
 • Wybór najlepszej oferty kredytowej
 • Wybór doradców bankowych (technicznego, prawnego, ubezpieczeniowego)
 • Przygotowanie wstępnego raportu z analizy due diligence – wyjaśnienie głównych kwestii i braków
 • Ciągły kontakt z doradcami bankowymi prowadzący do uzyskania raportu due diligence bez uwag
 • Negocjowanie umowy kredytowej oraz umów zabezpieczających (z udziałem doradcy prawnego)
 • Doprowadzenie do podpisania umowy kredytowej tzw. financial closing
 • Nadzór nad wypełnieniem warunków zawieszających i uruchomienie linii kredytowych