Strona główna / Due diligence

Due diligence

Podczas analizy potencjalnych projektów dla inwestorów, przeprowadzamy weryfikację posiadanych pozwoleń i uzgodnień, dokonujemy sprawdzenia przyjętych założeń i rozwiązań technicznych, szacujemy opłacalność danego projektu w oparciu o raporty wiatrowe niezależnych, wyspecjalizowanych podmiotów oraz prognozujemy okres zwrotu z zainwestowanego kapitału.

Badenie projektu tzw. due diligence ma na celu znalezienie obszarów problemowych oraz ewentualnych braków w dokumentacji, które dadzą inwestorowi pełny i rzeczywisty obraz projektu. Stanowią one także kartę przetargową na etapie negocjowania warunków nabycia projektu czy spółki celowej.

Tundra Advisory przeprowadza badanie due diligence w aspektach technicznym i finansowym, korzystając również z zaakceptowanych przez Kupującego doradców specjalistycznych (np. odnośnie rozmieszczenia turbin i produktywności, badań geologicznych czy przyjętych rozwiązań elektrycznych).

 • due diligence techniczne
  Składa się z działań, które prowadzą do sporządzenia raportu dotyczącego technicznych rozwiązań zastosowanych w danym projekcie wiatrowym, m. in.:
  • Przegląd i weryfikację:
   • Wstępnego planu i rozmieszczenia turbin wiatrowych
   • Uwarunkowań środowiskowych oraz rozwiązań projektowych
   • Projektów dróg dojazdowych
   • Warunków przyłączenia
   • Badań geotechnicznych
  • We współpracy ze specjalistycznymi doradcami przeprowadzamy ocenę
   • Produktywności farmy wiatrowej
   • Pomiarów wiatru
   • Zastosowanej technologii turbin wiatrowych i jej optymalizację
 • due diligence finansowe

Po weryfikacji uwarunkowań i założeń technicznych projektu następuje weryfikacja przyjętych założeń w budżecie projektu oraz w modelu finansowym. Na wstępie Tundra Advisory sprawdza poprawność i zasadność użytych formuł i obliczeń, a następnie proponuje rozwiązania i zmiany w modelu dotyczące analizy wrażliwości w odniesieniu do kosztów projektu, opóźnień w budowie czy kosztów operacyjnych. Analiza wrażliwości służy jako podstawa do ustalenia wysokości kar umownych oraz obliczenia skutków zmian w produktywności farmy.

Na finansową analizę due diligence składają się:

 • Weryfikacja założeń i poprawności obliczeń biznes planu w zakresie kosztów inwestycji
 • Ocena założeń odnośnie cen na rynku energii i świadectw pochodzenia (tzw. Zielonych certyfikatów)
 • Przygotowanie lub sprawdzenie modelu finansowego
 • Analiza wrażliwości oraz ocena ryzyka inwestycji
 • Wydanie opinii podsumowującej analizę poprawności założeń oraz opłacalności projektu

Doświadczenie na rynku energetyki wiatrowej oraz znajomość jej specyfiki pozwalają nam na przeprowadzenie całościowej analizy due diligence w aspekcie finansowym, technicznym i prawnym.

W naszych działaniach wspierają nas partnerzy wyspecjalizowani w poszczególnych obszarach.

Co istotne nie mamy żadnych umów na stałą współpracę z podmiotami zewnętrznymi i w każdym przypadku kierujemy się analizą jakości do ceny proponowanych usług, mając na uwadze preferencje Klienta.